Header

O nas

 

REGULAMIN KARTY VIP

Regulamin korzystania z Karty Stałego Klienta pubu „TIFOSI” w Lublinie ul.Okopowa 5


§ 1

Wszelkie zniżki, rabaty i świadczenia związane z posiadaniem Karty Stałego Klienta pubu „TIFOSI”, przysługują jedynie Uprawnionemu Posiadaczowi tejże Karty.

§ 2
Uprawniony Posiadacz Karty to osoba fizyczna, której imię i nazwisko odpowiada numerowi widniejącemu na awersie Karty.

§ 3
Termin ważności Karty nie jest określony ze względu na możliwość unieważnienia jej z przyczyn przedstawionych uprzednio Posiadaczowi przez „TIFOSI” pub w Lublinie.

§ 4
1.Uprawniony Posiadacz Karty ma prawo – na podstawie porozumień zawartych z Partnerem projektu Karta Stałego Klienta pubu „TIFOSI” otrzymać zniżki, których dokładny wykaz jest zamieszczony na stronie internetowej :www.tifosi.pl oraz jest wysyłany na adres e-mail Posiadacza Karty - zgodny z adres podanym na formularzu.
2. W przypadku odmowy udzielenia zniżki przez Przedstawiciela Partnera w pubie „TIFOSI” Posiadacz Karty ma obowiązek poinformować o tym fakcie „TIFOSI” restautacja & ekskluzywny pub sportowy w Lublinie,ul. Okopowa 5.
3. Zniżki dotyczące produktów alkoholowych i wyrobów tytoniowych przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§ 5
Lista oraz wysokość oferowanych zniżek mogą ulegać zmianie. Wszelkie zmiany odnotowywane są niezwłocznie.

§ 6
Posiadacz Karty winien ją okazać Przedstawicielowi Partnera przed dokonaniem zakupu lub skorzystaniem z usługi.

§ 7
Przedstawiciel Partnera ma prawo poprosić Posiadacza Karty o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby posługującej się Kartą pod rygorem odmowy udzielenia zniżki. Posiadacz Karty powinien powyższe umożliwić.

§ 8
Na życzenie Partnera Posiadacz Karty powinien udostępnić mu dane kontaktowe typu: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz e-mail w celu umożliwienia weryfikacji transakcji dokonanej ze zniżką za okazaniem Karty Stałego Klienta pubu „TIFOSI” w Lublinie.

§ 9
W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Posiadacz zostanie obciążony kosztami w wysokości 20zł związanymi z możliwością wyrobienia nowej / duplikatu Karty.

§ 10
Nabycie Karty jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 

 
wstecz    wstecz         góra   gora